Regulamin sklepu

Regulamin

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.foto-hurt.pl

 1. Sprzedawca: Właścicielem sklepu jest firma Foto-Hurt Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 1, 35-326, Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000432254, NIP 8133674523, Regon 180876669
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  • Pod numerem telefonu: (17) 250 28 88 (koszt połączenia według taryfy operatora).
  • Korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@foto-hurt.pl

 

1 Definicje

 

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.foto-hurt.plf, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

2 Postanowienia ogólne

 

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.foto-hurt.pl jest handel hurtowy produktami, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
  • minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
  • połączenie z siecią internet,
  • prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3, a w szczególności Mozilla FirefoxGoogle ChromeOperaSafari, Internet Explorer 8.0lub 0,
  • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
  • czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie fotopoker.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Jednak w przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca uprzejmie prosi o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §10 ust. 5 niniejszego Regulaminu. 
 5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.foto-hurt.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz podane są ceny netto bez podatku VAT.
 6. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

 

3 Przyjmowanie i realizacja zamówień towarów

 

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.foto-hurt.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:
  • za pomocą konta w sklepie (w tym wypadku przy składaniu kolejnych zamówień nie jest konieczne powtórne wypełnianie w formularzu pól zawierających dane osobowe),
  • za pomocą formularza zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w Sklepie bądź za pomocą formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru (poprzez kliknięcie na jego zdjęcie) powinien:
  • kliknąć na pole z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, aby umieścić w ten sposób produkt w wirtualnym koszyku i przejść do podstrony z formularzem zamówienia umożliwiającym wybór metody dostawy i sposobu płatności oraz wpisanie danych osobowych,
  • wypełnić formularz zamówienia i kliknąć następnie na pole z napisem „Przejdź do potwierdzenia”,
  • po ostatecznym sprawdzeniu poprawności wpisanych danych osobowych oraz wybranych opcji, aby przekazać treść zamówienia Sprzedawcy Użytkownik powinien kliknąć na pole z napisem „Zamów z obowiązkiem zapłaty” (w momencie kliknięcia w to pole następuje zawarcie umowy sprzedaży).
 4. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, a w szczególności informację o zmianie statusu zamówienia na „Przyjęte do realizacji”, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
 5. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przez obsługę sklepu zamówienia poprzez wiadomość e-mail a następnie po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia po potwierdzeniu zamówienia przez obsługę sklepu.
 8. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie własnym lub magazynie dostawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia lub anulowaniem zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin
 9. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski.
 10. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne przy składaniu zamówienia, są następujące:
  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • kod pocztowy,
  • miasto,
  • kraj,
  • telefon,
  • adres e-mail,
  • nr NIP oraz nazwa firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami).
 11. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie bądź drogą mailową.
 12. Objasnienia oznaczeń dostępności i czasu realizacji w sklepie www.foto-hurt.pl:
  • czas realzacji:
   • 24 godziny - Towar w magazynie. Możliwość wysyłki w 24 godziny.
   • 1-2 dni Brak towaru w naszym magazynie. Sprowadzamy go w 1-2 dni robocze.
   • 3-4 dni Brak towaru w naszym magazynie. Sprowadzamy go w 2-4 dni robocze.
   • 5-10 dni Brak towaru w naszym magazynie. Dostawa towaru zazwyczaj odbywa się w ciągu 10 dni.
   • do 14 dni Brak towaru w naszym magazynie. Dostawa towaru zazwyczaj mieści się w okresie 2 tygodni.
   • przedsprzedaż Nowy produkt. Jeszcze nie jest znana cena, a termin wprowadzenia do sprzedaży jest niepotwierdzony.
   • koniec modelu (wyprzedany) Brak w magazynie. Model produktu wyprzedany. Możliwe, że nie będzie już kolejnej dostawy.

 

4 Płatności

 

 1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • gotówką przy odbiorze towaru od dostawcy;
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  • gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy ul. Matuszczaka 1G w Rzeszowie.
 2. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank Alior bank S.A.pod numerem 14 2490 0005 0000 4500 5567 5895. W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia podany w wiadomości e-mail nadesłanej przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku odbioru osobistego w sytuacji, gdy towar ma odebrać inna osoba niż wskazana w treści zamówienia jako Kupujący, Sprzedawca prosi o wcześniejszy kontakt ze Sklepem drogą mailową na adres sklep@foto-hurt.pl lub telefonicznie na nr (17) 250 28 88 albo o podanie informacji na ten temat wraz z imieniem i nazwiskiem odbiorcy towaru w trakcie wypełniania formularza zamówienia w polu „Uwagi”. Jeżeli przed odbiorem towaru przez osobę wskazaną w zdaniu poprzednim Sprzedawca nie pozna jej imienia i nazwiska, towar zostanie wydany tej osobie dopiero po potwierdzeniu przez Kupującego, iż upoważnił tą osobę do odbioru towaru (obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym przy użyciu danych kontaktowych podanych przez Kupującego w trakcie składnia zamówienia). 
 4. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy albo przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym gotówką, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Kupujący nie dokona zapłaty, wtedy, zgodnie z art. 491 §1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku jednoczesnego wyboru jako dostawcy firmy kurierskiej Kurier DHL 24 godziny oraz jako formy płatności przelewu na rachunek bankowy, towar dostarczany jest Kupującemu w terminie do 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy. 
 6. O wysłaniu produktu, numerze przesyłki oraz wystawionej faktury/rachunku Sprzedawca informuje Kupującego drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki firmie kurierskiej INPOST, dzięki czemu powstaje możliwość śledzenia przez Kupującego przesyłki na stronach internetowych firm kurierskich.

 

5 Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, należy przy wypełnianiu formularza zamówienia zaznaczyć pole z napisem „Załóż konto” oraz utworzyć hasło.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta w Sklepie www.foto-hurt.pl zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika, który wykonał czynności określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, w link aktywacyjny o którym mowa w §3 ust. 3. Umowa, o której stanowi zdanie poprzednie, zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze sklepu internetowego oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

 

6 Dostawa towaru

 

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo trudniących się czynnościami przewozu bądź usługami pocztowymi i powszechnymi): firmy kurierskiej Kurier DHL 24 godziny.
 2. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Sprzedawca zaleca, o ile nie stanowi to dla Kupującego uciążliwości, zwrócenie się do dostawcy z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. W przypadku sporządzenia protokołu szkody, Sprzedawca prosi Kupującego o zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Wszelkie pytania dotyczące wysyłki Sprzedawca prosi kierować na adres poczty elektronicznej sklep@foto-hurt.net lub telefonicznie pod numer (17) 250 28 88.
 4. Koszty sposobów dostawy dostępnych do wyboru w Sklepie są następujące:  Kurier DHL 24 godziny - 18,45 brutto

 

7 Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.
 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.
 7. W wypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych), w tym koszty dostawy.
 8. Wyjątek stanowi sytuacja kiedy konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym. W takiej  sytuacji Klient pokrywa koszty dostawy.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8 Procedura reklamacji

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacje może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 5. Pisemnie na adres Sprzedawcy: Foto-Hurt Sp. z o.o. ul. Matuszczaka 1G, 35-083 Rzeszów
 6. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: biuro@foto-hurt.net
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych:
  1. Imię i nazwisko.
  2. Adres.
  3. Adres e-mail.
  4. Datę złożenia zamówienia.
  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.
  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.
 9. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.
 10. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 12. W wypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Towaru.

 

9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży działającego przy Inspekcji Handlowej.
 3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl
 5. Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10 Postanowienia końcowe

 

 1. Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu za pomocą korespondencji email.
 2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obwiązującego.
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17.11.1964 r.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.