§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.     
 2. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie Internetowym czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
 4.  Zmiana 2.0

 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego foto-hurt.pl;
 7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod foto-hurt.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 8. Sprzedawca - oznacza właściciela sklepu internetowego foto-hurt.pl, działający pod adresem foto-hurt.pl, prowadzony jest przez foto-hurt Sp z o.o., Matuszczaka, 1G, 35-083, Rzeszów, NIP: 8133674523, REGON: 180876669, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS:0000432254. Wysokość kapitału zakładowego:100 000 zł. foto-hurt Sp z o.o, może reprezentować każdy z trzech członków zarządu samodzielnie. Dane kontaktowe: szul.jerzy@foto-hurt.net, tel. +48 796 90 90 90
 9. Towar – produkty prezentowane są w sklepie internetowym;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy foto-hurt Sp z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 §2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem foto-hurt.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików Cookies dotyczących sesji lub
  2. FireFox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy oraz obsługą plików cookies dotyczących sesji,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu foto-hurt.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez [nazwa prowadzącego] za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię foto-hurt sp z o.o.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla foto-hurt.pl,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Złożenie Zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, może zostać dostarczony wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca postanowił inaczej. Do dostawy dokonywanej na terytorium innego państwa członkowskiego, aniżeli terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się § 6. 
 5. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, w tym Przedsiębiorca Indywidualny będący podatnikiem VAT, co najmniej jednego z towarów załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zmianami) wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie automatycznie powiadomiony o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach.
 6. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta, niebędącego Konsumentem, (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) aż do upływu 7 dni, licząc od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta, niebędącego Konsumentem,  żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 9. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłką lub będzie przesłany na adres e-mail Klienta podany w Zamówieniu.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 12. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu złożenia Zamówienia.
 13. W wypadku braku zamówionych Towarów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 14. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z foto-hurt Sp z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomość e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomość e-mail stanowi oświadczenie woli potwierdzające akceptacje Zamówienia i zawarcie Umowy z foto-hurt Sp z o.o..
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 16. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.foto-hurt.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 17. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

Objaśnienia oznaczeń dostępności w sklepie foto-hurt.pl:

 • "Przedsprzedaż" oznacza że nie mamy towaru na magazynie - czekamy na datę oficjalnego rozpoczęcie sprzedaży przez producenta
 • "Zapowiedź"- oznacza że nie mamy towaru na magazynie
 • "Nasz magazyn" oznacza że mamy towar na  naszym magazynie.
 • "Magazyn dostawcy" oznacza że towar jest na magazynie Naszego dostawcy. W odosobnionych przypadkach może zdarzyć się że towar jest niedostępny z powodu błędu po stronie dostawcy.
 • "Brak" - oznacza, ze nie mamy towaru na stanie.
 • "wyprzedane" - oznacza że produkt nie jest już dostępny w sprzedaży

Oznaczenie czasu realizacji w sklepie foto-hurt.pl

 • Zapytaj - Brak towaru w Naszym magazynie. Zapytaj ile zajmie czasu sprowadzenie go do Nas.
 • 24 godziny - Towar w magazynie. Wysyłki natychmiast do 24 godzin.
 • 48 godzin - Brak towaru w Naszym magazynie. Sprowadzamy go w 1-2 dni robocze.
 • 5-6 dni roboczych -  Brak towaru w Naszym magazynie. Sprowadzamy go w 5-6 dni roboczych.
 • do 10 dni roboczych - Brak towaru w Naszym magazynie. Sprowadzamy go do 10 dni roboczych.

 

§5 Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

 1. Poczty Polskiej
 2. Firmy kurierskiej INPOST lub DHL
 3. Paczkomatów 24/7

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: foto-hurt.pl, Matuszczaka, 1G, 35-083 Rzeszów, Polska, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

Koszty dostawy dostępne są tutaj. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 24 godzin do 10 Dni Roboczych, w zależności od statusu który jest przy produkcie oraz wyboru metody płatności. Liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Do tego terminu należy doliczyć także czas dostawy przez wybranego przewoźnika.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

 

§6 Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki - maksymalna kwota pobrania to 6500 PLN
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Płatność elektroniczna (szybkie przelewy, karta). Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Paynow
 4. Płatność elektroniczna (karty płatnicze - Visa, Visa Elcectron, Matercard, MasterCard Electronic, Maestro). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 5. Płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym przy ulicy Matuszczaka 1G w Rzeszowie
 6. Płatność z odroczonym terminem płatności - tylko dla wybranych firm i instytucji po wcześniejszej akceptacji Naszego działu finansowego.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

Rachunek Sprzedawcy:

 1. Bank: MBANK.
 2. Numer rachunku: 71 1140 1225 0000 5606 3600 1001

6.3. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta, niebędącego Konsumentem, (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) aż do upływu 7 dni, licząc od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta, niebędącego Konsumentem,  żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Sprzedawca o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: foto-hurt.pl ul. Matuszczaka 1G, 35-083 Rzeszów niezwłocznie, a w każdy razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§8 Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. foto-hurt Sp z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 - 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres szul.jerzy@foto-hurt.net. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: foto-hurt Sp zo.o., ul. Matuszczaka 1G, 35-083 Rzeszów, mailowo pod adres szul.jerzy@foto-hurt.net lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

§10 Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

10.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.